Växthusodling

Det finns en potential att öka den svenska växthusodlingen av bland annat tomat. Av den svenska tomatkonsumtionen är idag endast 15 procent svenska tomater. Nyckeln är att utnyttja spillvärme och att använda smart teknik.

År 2017 odlades 670 000 m2 gurka och 401 300 m2 tomat i svenska växthus. Odlingsytan för gurka har ökat med 28 procent sedan en bottennivå 2009, medan ytan för tomatodling förblivit relativt konstant under de senaste åtta åren.
Direktkonsumtionen av tomater ligger sedan 2004 stadigt runt 10 kilo per person och år. Svenskodlade tomater har de senaste 8 åren haft en marknadsandel om cirka 15 procent. Marknadsandelen för svenskodlad gurka är tre gånger så stor, 45 procent. Med effektiva växthus och nya odlingssystem bör det vara möjligt att påtagligt öka marknadsandelen för svenskodlade tomater.

Omställningen till förnybara energislag för uppvärmning och andra energibesparande åtgärder har gått fort i Sverige. För bara några år sedan kunde svensk tomatodling inte konkurrera med den spanska när det gäller klimatpåverkan. Idag kan svenskodlade tomater vara ett bättre klimatval spanska.

Genom att minska energi- och resursanvändningen ytterligare i den svenska växthusodlingen kan växthusnäringens konkurrenskraft stärkas ytterligare. Det kan leda till nya företagsetableringar och nya arbetstillfällen, samtidigt som miljöbelastningen minskar.
Genom att nyttja ny kunskap och sammanföra olika existerande tekniker som gäller byggnad, värmesystem, ventilation och belysning kan man minska växthusens energianvändning med uppemot 50 procent. Samtidigt bedöms produktionen för grönsaksodling i växthusen kunna ökas med minst 20 procent.