Kombinerad Fisk- och Växthusodling, Akvaponi

Att kombinera fisk- och växthusodling i slutna kretslopp är en win-win-lösning där gödsel från fiskarna renas och blir växtnäring i ett cirkulerande system.

En kombinerad fisk- och växthusodling kallas akvaponi. Den bygger på ett kretslopp där näringsrikt vatten från fisktankarna pumpas över till växthus eller växtbäddar där växterna tar upp näringen ur vattnet, som sedan kan återcirkulera till fiskodlingen. Det enda vatten som försvinner från odlingen är det som växterna tar upp och det som avdunstar från tankarna. Näringen från ett kilo fisk räcker till cirka tio kilo grönsaker.
I vissa fall kan man utnyttja spillvärme från annan verksamhet för att värma växthus, höja vattentemperaturen i fiskodlingar för ökad produktion eller mer värmekrävande arter. I Sverige finns få akvaponier i bruk, men metoden har en betydande utvecklingspotential och det finns många intresserade entreprenörer.