Varför cirkulärt?

Bakgrund / Varför cirkulärt?

Världens livsmedelsproduktion står inför hittills oprövade utmaningar. Med en befolkning som förväntas nå nästan 10 miljarder människor år 2050 behöver jordens matproduktion öka med 50 procent. Detta ska ske samtidigt som klimatförändringarna hotar att omöjliggöra matproduktion på många håll i världen. Redan nu pekar FAO ut klimatförändringarna som en starkt bidragande orsak till att antalet svältande människor återigen ökar efter många års nedgång.

Parallellt med att vi ska producera mer mat ökar konkurrensen om den odlingsbara marken. Den ska i ökande utsträckning också räcka till produktion av fibrer och förnyelsebara råvaror som ersättning för fossil olja och gas. Markpackning, ensidiga växtföljder och ett krympande kolkapital i kombination med vind- och vattenerosion har på samma gång försatt 33 procent av världens odlingsjordar i så dåligt skick att de måste restaureras. Och fångsterna från havs- och insjöfisket ökar inte längre

Vår planet sätter tydliga gränser. Fyra av nio har vi redan överträtt.

Dagens sätt att producera livsmedel kommer inte att kunna föda mänskligheten över tid. Allt fler söker därför efter klimatsmarta produktionssystem som i ökande utsträckning kan sluta kretsloppen och minimera restflödena. Att hitta sådana cirkulära system för livsmedelsproduktion är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Den eller de som kan bidra till hållbara systemlösningar som inte utmanar de planetära gränserna har inte bara gjort ett viktigt bidrag till mänskligheten. De har också skapat förutsättningar för framtida affärer och exportintäkter.

Kort sagt,

Världen behöver helt nya produktionssystem som kan ge oss mat som inte tär på jordens resurser eller försämrar förutsättningar för framtida generationer. Framtidens mat måste också vara klimatsmart och hälsosam, den måste vara producerad på naturens villkor och inte inkräkta på den biologiska mångfalden. Den måste i ökad utsträckning återvinna ändliga resurser som fosfor. Den får inte bidra till övergödning av sjöar och hav eller förstöra vårt dricksvatten. Samtidigt måste produktiviteten öka för att maten ska räcka till alla.

Det är dessa utmaningar som Foodhills vill bidra till att lösa.